Promocje
> Regulamin
Newsletter
Upoluj promocję
Przepisz kod z obrazka *

polski Deutsch
Kategorie
Regulamin

Regulamin

 

Regulamin zakupów sklepu internetowego www.bytomskahurtownia.pl


Sklep Internetowy (zwany dalej także „Sklepem” lub „Sprzedającym” ), działający pod domeną bytomskahurtownia.pl, prowadzony jest przez Bernadetę Mroncz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Bytomska Hurtownia Przemysłowa Damian Mroncz” na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bytomia. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Ptakowickiej 2, 41–936 w Bytomiu pod numerem NIP 6262844251.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym bytomskahurtownia.pl, zwaną dalej "Klientem" lub "Kupującym" jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta (przedsiębiorca). Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego bytomskahurtownia.pl  jest Damian Mroncz.

2. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Bytomską Hurtownię Przemysłową na stronie www.bytomskahurtownia.pl  w chwili składania zamówienia.
3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu Bytomskiej Hurtowni Przemysłowej podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki. 
4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. 


§ 2

Realizacja zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone  w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 12.00 następnego dnia roboczego.
2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedającego potwierdzająca złożenie zamówienia wraz z kwotą do zapłaty.
3. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji zamówienia.
4. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane. 
5. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
6. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.
7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym dostępne są także w Sklepie Stacjonarnym-są one  synchronizowane kilka razy dziennie. Z tego powodu może zdarzyć się brak danego towaru pomimo jego dostępności w Sklepie Internetowym. W razie wystąpienia takiej sytuacji Kupujący będzie niezwłocznie powiadamiany o brakach w zamówionym towarze oraz będzie miał możliwość anulowania zamówienia, wybrania zamiennika lub realizacja zamówienia zostanie odłożona do czasu fizycznego pojawienia się towaru w Sklepie Stacjonarnym. Sprzedający zobowiązuje się do jak najszybszego uzupełnienia brakującego towaru.
8. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
9. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
- gotówka
- karta
- szybkie płatności za pośrednictwem Dotpay – przedpłata
- szybkie płatności za pośrednictwem PayPal – przedpłata
- przelew bankowy – przedpłata
10. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
11. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy.
12. W przypadku odbioru produktu w Bytomskiej Hurtowni Przemysłowej, przy płatności gotówką bądź kartą, Klient jest zobowiązany do jego odebrania najpóźniej do pięciu dni roboczych w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru. 
13. W przypadku odbioru produktu w Bytomskiej Hurtowni Przemysłowej przy przedpłacie Klient jest zobowiązany do jego odebrania najpóźniej do pięciu dni roboczych od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Możliwy jest wtedy odbiór
24h na dobę  po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym.
14. W przypadku nieodebrania towaru w terminie podanym w punktach 12 i 13 Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania.
15. W przypadku odbioru osobistego w Bytomskiej Hurtowni Przemysłowej przy przedpłacie odbierający towar jest zobowiązany przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem. Odbiór jest możliwy przez osobę trzecią nie będącą stroną umowy za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz pisemnego upoważnienia do odbioru towaru.
16. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki znajdują się w formularzu składania zamówienia.
17. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan Towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest on uszkodzony. Jeśli zakupiony towar dotarł do Klienta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia w obecności przewoźnika protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowania się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian lub rezygnacji z dostępnych form dostawy.
19. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia zastrzega się możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.
20. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.


§ 3

Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sklepu osobiście lub wysłana listem poleconym. Może być też wysłana e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres 
reklamacje@bytomskahurtownia.pl  
3. W przypadku reklamacji prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego, kopii dowodu sprzedaży oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.
4. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć towar pod adres siedziby Sklepu.
5. Reklamacji nie podlega towar uszkodzony z winy Kupującego. W przypadku odesłania przez  Kupującego towaru do Sprzedającego w celu reklamacji, która z wyżej wymienionego powodu nie może być uwzględniona, koszty ponownego  wysłania towaru przez Sprzedającego do Kupującego ponosi Kupujący.
6. W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
7. W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W takim przypadku wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie łącznie z wszystkimi dodatkami, jakie przedsiębiorca otrzymał przy dostawie oraz dołączyć dokładny opis reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy przedsiębiorcy, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa przedsiębiorca.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
9. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
10. Powyższe dwa podpunkty dotyczą zarówno bezpłatnej dostawy firmowej, jak i dostawy przez Pocztę Polską lub kuriera.
11. 
Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 4

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych

3. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres reklamacje@bytomskahurtownia.pl .  Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania. 
4. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
5. Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
6. Przed dokonywaniem wysyłki, Klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą sprzedaży pod numerem telefonu 032 286 70 56  
7. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.
8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
9. W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 5

Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie bytomskahurtownia.pl dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
2. Klient wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Sklepu Internetowego bytomskahurtownia.pl  oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
3. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sklep zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. 
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego bytomskahurtownia.pl
5. Z usługi e-mail Newsletter można zrezygnować wysyłając do Sprzedającego maila pod adres sklep@bytomskahurtownia.pl z informacją o rezygnacji lub klikając w link podany na końcu każdej wiadomości przysłanej przez Newsletter.


§ 6

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, a żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Bytomska Hurtownia Przemysłowa Damian Mroncz prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bytomia. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Ptakowickiej 2, 41–936 w Bytomiu pod numerem NIP 6262844251, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.  Cookies  – oznacza dane informatyczne, w szczególności nieduże pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.  Cookies Administratora  – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.  Cookies Zewnętrzne  – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.  Serwis  – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.bytomskahurtownia.pl

6.  Urządzenie  – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. 
Użytkownik  –  oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania tudzież oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu i przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani jakichkolwiek informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może się okazać niemożliwe.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego bytomskahurtownia.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego oraz w przypadku przeprowadzania remanentu w Sklepie Stacjonarnym.  
5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
6. W przypadku wszelkich wątpliwości ze strony Klienta prosimy o kontakt pocztą e-mail: sklep@bytomskahurtownia.pl lub telefonicznie 32 286 70 56

Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2017 roku

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Sklep internetowy www.bytomskahurtownia.pl prowadzi firma Bytomska Hurtownia Przemysłowa Damian Mroncz zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą 41-936 Bytom ul.Ptakowicka 2

 

kontakt:  sklep@bytomskahurtownia.pl

 tel.32 286 70 56

 

 

Opis procedury reklamacyjnej :

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [sklep@bytomskahurtownia.pl ], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie bytomskahurtownia.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [sklep@bytomskahurtownia.pl ].

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

 

Przesyłkę należy nadać na adres [41-936 Bytom, ul. Ptakowicka 2].

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres sprzedającego]

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],

Data zawarcia umowy to [data],

Data odbioru przedmiotów to [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

- jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Oświadczenie

 

Zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto].

 

 

 

 

 

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:

http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

bytomskahurtownia.pl

 

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Nasze marki
Dotpay
Paczkomaty InPost
Przepraszamy za braki zdjęć- będą one uzupełniane.
Jeśli interesujący Cię towar nie posiada zdjęcia skontaktuj się z nami
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®